Povratak na prethodnu stranicu

Predstavljen NAP i srodni procesi u okviru prvog konsultativnog sastanka sa institucionalnim akterima

Usred sve veće pažnje koja se posvećuje klimatskim promjenama i njihovim posledicama na prirodne, društvene i ekonomske uslove na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, kroz NAP projekat je 25. oktobra 2021. godine organizovan sastanak na kome su relevantne institucije bile u mogućnosti da podijele svoja iskustva u sklopu procesa procjene kapaciteta institucionalnog, planskog i programskog okruženja za adaptaciju na klimatske promjene. Ovo je ujedno prvi konsultativni događaj u procesu izrade NAP-a i fokusiran je na aktivnosti sa ciljem da se procijene kapaciteti organizacija javnog, privatnog i civilnog sektora koje imaju ulogu u kontekstu adaptacije na klimatske promjene ili koje bi potencijalno trebale razviti strategije i akcije za prilagođavanje klimatskim promjenama. 

Klimatske promjene već uveliko predstavljaju ozbiljne i brojne rizike za privrede, društva I ekosisteme. Smanjenje ovih rizika zahtijeva rad na drastičnom smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte (mitigacija), u kombinaciji sa mjerama za povećanje otpornosti na posljedice do kojih povećana koncentracija ovih gasova dovodi (adaptacija).

Cilj pomenutog sastanka je bio okupljanje aktera koji imaju nadležnosti i interes za planiranje i sprovođenje mjera adaptacije na klimatske promjene, zainteresovane su za pitanja koja se tiču adaptacije ili na čije bi aktivnosti u budućnosti mogle uticati klimatske promjene. Uz to, na sastanku su predstavljeni NAP i srodni procesi, sa fokusom na procjenu kapaciteta i aktivnosti programa obuke, kao i trenutne aktivnosti na oživljavanju rada Nacionalnog saveta za održivi razvoj i njegove Radne grupe za klimatske promjene. 

Tokom sastanka predstavljen je sadašnji planirani pristup (uključujući procjenu kapaciteta institucija i program obuke), očekivani rezultati procesa, ali i otvoren prostor za diskusiju i prezentaciju zainteresovanih strana kako bi se dobile informacije o nadležnostima i / ili interesu u pitanjima adaptacije, ranijim iskustvima u oblasti klimatskih promjena, sa posebnim osvrtom na pitanja adaptacije, kao i učešće u projektima na temu klimatskih promjena. Zaključeno je da je neophodno dalje raditi na procjeni kapaciteta i sprovođenju programa obuke, kao i unapređivati relevantne javne ili organizacione politike, planove, programe, strategije, zakone i podzakonske akte.

Sastanak je organizovan u okviru projekta implementacije projekta „Jačanje kapaciteta Crne Gore u oblasti integrisanja rizika od klimatskih promjena u program planiranja” koji podržava Zeleni klimatski fond, a koji pomaže u pripremi Nacionalnog plana adaptacije (NAP) u Crnoj Gori i uključuje aktivnosti u cilju procjene i jačanja upravljanja planiranjem adaptacije, institucionalne koordinacije, i tehničkih kapaciteta u različitim sektorima. Kroz izgradnju institucionalnog, planskog i programskog okruženja za adaptaciju na nacionalnom i sektorskom nivou kojoj će ovaj projekat doprinijeti, Crna Gora će biti u stanju da identifikuje rizike i ranjivosti uzrokovane klimom i koristiti te informacije za informisanje procesa planiranja adaptacije na klimatske promjene i za planiranje odgovarajućih adaptacionih odgovora. Ovaj projekat će pomoći Crnoj Gori da postavi temelje za sistemsko i iterativno planiranje adaptacije kroz identifikovanje klimatskih rizika i mogućnosti adaptacije u svrhu uspostavljanja dobro definisanog procesa planiranja koji će dovesti do poboljšanog rasta otpornosti u četiri ključna sektora (poljoprivreda, vode, turizam i zdravlje). Ovaj strateški pristup će, između ostalog, ojačati položaj Crne Gore u odnosu na njene razvojne partnere, međunarodne izvore finansiranja i privatni sektor.