Povratak na prethodnu stranicu

Prilagođavanje klimatskim promjenama: proces, razvoj NAP-a i naredni koraci

U Podgorici je u ponedjeljak, 10. jula organizovana radionica na temu pripreme Nacionalnog plana adaptacije na klimatske promjene, kao dio platforme Dijalozi za razvoj i jedna od aktivnosti u okviru projekta „Jačanje kapaciteta Crne Gore u oblasti integrisanja rizika od klimatskih promjena u program planiranja”, koji realizuje UNDP u Crnoj Gori. Cilj događaja je bio da okupi stručnu javnost kojoj će se predstaviti aktivnosti sprovedene u toku trajanja projekta, kao i naredni koraci koji će rezultirati prvi NAP za Crnu Goru.

Predmet sastanka bio je vezan za sami proces izrade NAP-a, dok je trenutna faza kada su vizija, ciljevi i mjere identifikovani, te nacrti prioritetnih mjera razvijene u predloge, bile tema diskusije sa učesnicima. Kroz proces su razvijene mjere prilagođavanja koje direktno odgovaraju na ključne ranjivosti na klimatske promene koje su identifikovane, uz dodatno razmatranje širokih aspekata socijalne inkluzije i rodne osjetljivosti.

U tom smislu, na sastanku su predstavljene implementirane aktivnosti i dobre prakse u okviru projekta „Jačanje kapaciteta Crne Gore u oblasti integrisanja rizika od klimatskih promjena u program planiranja”, uz napore da komunikacija i uključenost zainteresovanih strana u sam razvoj mjera bude umnogome unaprijeđena. Dodatno, od učesnika/ca su prikupljene povratne informacije o prioritetnim mjerama prilagođavanja, dostupnosti podataka i relevnatnim procesima koji doprinose NAP-u.

Naredna faza podrazumijeva osiguravanje da mjere koje su razvijene budu adekvatne, i da kao takve doprinesu izgradnji otpornosti marganizovanih i manjinskih grupa, kako bi se omogućila pravedna raspodjela koristi od nacionalnog procesa planiranja. Uz to, razvijen je i rodni akcioni plan tokom 2022. godine, koji je doprinio ovom aspektu unapređenja politika usmjerenih na klimatske promjene, a ovaj događaj bio je još jedna u nizu prilika da se dodatno potvrde ključni rizici, prepreke i prilike na koje NAP, a naročito predstavljene mjere, treba da uzmu u obzir i prepoznaju u predlogu aktivnosti.

Predstavnici/e relevantnih institucija i organizacija koji su uzeli učešća na sastanku su u velikoj mjeri doprinijeli diskusijama i pružili podršku podsticanju dubljeg razumijevanja izazova i mogućnosti u vezi sa planiranjem adaptacije na klimatske promjene.