Povratak na prethodnu stranicu

Održan sastanak Radne grupe za finansiranje održivog razvoja NSOR-a

Na prvom sastanku Radne grupe za finansiranje održivog razvoja, koja djeluje u okviru Nacionalnog savjeta za održivi razvoj i doprinosi ostvarenju njegove misije i ciljeva rada, predstavljene su inicijative za jačanje finasiranja ciljeva održivog razvoja i uspostavljanje donatorskog koordinacionog mehanizma..

Na konstitutivnom sastanku Radne grupe predstavljene su obaveze iz Programa saradnje sa Zelenim klimatskim fondom i mogućnosti koje se tim mehanizmom pružaju, projekat „Jačanje kapaciteta Crne Gore u oblasti integrisanja rizika od klimatskih promjena u program planiranja” u sklopu kojeg se priprema Nacionalni plan adaptacije, projekat jačanja crnogorskog nacionalno utvrđenog doprinosa i akcija adaptacije u okviru inicijative za izgradnju transarentnost, kao i Četvrti nacionalni izvještaj i Prvi dvogodišnji izvještaj o transparentnosti ka okvirnoj konvenciji UNFCCC. Takođe, sastanak je bio prilika da se predstave planirane aktivnosti i dobre prakse u okviru navedenih projekata.

Radna grupa ima zadatak da pruža smjernice čiji je cilj unapređenje sistema finansiranja za održivi razvoj, u skladu sa Akcionim planom iz Adis Abebe, uključujući i mobilizaciju resursa za implementaciju politika, propisa i strateških dokumenata iz oblasti održivog razvoja. To znači da će Radna grupa davati smjernice i preporuke za pripremu godišnjeg budžeta koji se opredjeljuje za potrebe održivog razvoja, ali i unapređenja zakonodavnog okvira kojim će se prioritizovati investicije u zelenu ekonomiju. U tom smislu, neophodno je dodatno poboljšati i intenzivirati saradnju sa privatnim sektorom, te u okvirima navedene Radne grupe definisati mjere kojim će se obezbijediti održive investicije privatnog kapitala.

Pored predstavnika/ca državnih institucija i resornih ministarstava, sastav Radne grupe čine predstavnici/e akademskog, privatnog i nevladinog sektora, kao i nezavisni članovi/ce.

U okviru Nacionalnog savjeta za održivi razvoj koordiniše se i prati sprovođenje politike održivog razvoja kroz otvoreni dijalog i razmjenu mišljenja o gorućim temama. Ovo je krovno tijelo koje se bavi pitanjima održivog razvoja, i kao takvo služi da proaktivno predlaže i daje smjernice za razvoj politika koje će imati dugoročan karakter, ali i inicira projekte koji doprinose otpornosti i spremnosti na buduće krize.